Toanielferiening It Freonental út Jonkerslân is 90 jier âld. In bysûndere leeftyd  en om sjen te litten dat dizze âlde dame noch fitaal is ha wy in spesjaal projekt. In Iepenloftspul. Alle ynfo hjiroer op dizze site. Toaniel út Jonkerslân Toaniel út Jonkerslân hea of hout 30 juny/1 en 8 july Lokaasje: Fjild achter it doarpshûs oan de Fûgelsang, Jonkerslân 20.00 oere